30-05-2023 - 21:18

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 157

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 157

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   =

32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm =

Bài 3: Nối (thep mẫu):

Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ôc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng – ti-mét  ?

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 67.

b. Kết quả bằng 57.

c. Kết quả bằng 78.

d. Kết quả bằng 77.

e. Kết quả bằng 88.

f. Kết quả bằng 95.

Bài 2:

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                 25cm + 4cm   = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

Bài 3:

16 + 23 = 26 + 13 = 39

37 + 12 = 49

27 + 41 = 47 + 21 =  68

Bài 4:

Con ốc sên bò được:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 125