30-05-2023 - 22:49

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 1 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ ?

Lời giải:

    – Các quốc gia phương Đông và phương Tây đều theo chế dộ quân chủ (do vua đứng đầu) nhưng khác nhau về mức độ và thời gian:

    – Ở phương Đông: chế độ chuyên chế đã xuất hiện từ thời cổ đại, đến thời phong kiến nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn thiện, quyền lực tập trung ngày càng cao trong tay vua…

    – Ở phương Tây: thời cổ đại đã có các hình thức dân chủ, cộng hòa, đế chế, thực chất đều là quân chủ, thời kì đầu là chế độ phong kiến phân quyền, từ thế kỉ XV chuyển sang chế độ phong kiến tập quyền.

Bài 2 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì ?

Lời giải:

    – Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là kinh tế nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và một số ngành thủ công.

    – Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (phương Đông) hay trong lãnh địa phong kiến (châu Âu).

    – Ruộng đất chủ yếu ở trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ giao cho nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế. Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 3 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao ?

Lời giải:

– Trong xã hội phong kiến có hai giai cấp cơ bản là:

    + Ở phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh.

    + Ở phương Tây: lãnh chúa và nông nô.

– Quan hệ giữa các giai cấp: địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân lĩnh canh và nông nô bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau:

  Phương Đông Phương Tây

– Địa chủ: không có quyền đặt ra các loại thuế, không đứng đầu cơ quan pháp luật.

– Nông dân lĩnh canh nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác phải nộp địa tô cho địa chủ.

– Lãnh chúa sống xa hoa, đầy đủ, có quyền lực tối cao về ruộng đất, đặt ra các loại tô thuế…

– Nông nô phải sống phụ thuộc, khổ cực, nghèo đói, phải nộp tô thuế rất nặng nề,vừa làm ruộng vừa làm thêm nghề thủ công.

Bài 4 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Thế nào là chế độ quân chủ ?

Lời giải:

    – Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

    – Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế – Thiên tử…) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxo