30-05-2023 - 21:18

Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Bài 1: Trong mỗi tuần lễ:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,……………………………..

b) Em được nghỉ các ngày:…………………………………………

Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

a) Hôm nay là……………………..ngày……………..tháng…………………

b) Ngày mai là……………………. ngày……………..tháng…………………

Bài giải:

Bài 1:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

b) Em được nghỉ các ngày: thứ bảy, chủ nhật.

Bài 2: 

a) Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 9.

b) Ngày mai là thứ ba, ngày 17 tháng 9.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 124