30-05-2023 - 21:20

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau:

35 ; 42; 70; 100; 1.

…………………………

b) Viết số liền trước của mỗi số sau:

9; 37; 62; 99; 11.

…………………….

Bài 2: Tính nhấm:

14 + 4 =             29 – 5 =              5 + 5 =                      10 – 2 = 

18 + 1 =             26 – 2 =              38 – 2 =                      42 + 0 =

17 + 2 =             10 – 5 =              34 – 4 =                      49 – 8 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

43 + 23                                 60 + 38                              41 + 7

87 – 55                                 72 – 50                               56 – 5

Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Số liền trước số 35 là số 34.

Số liền trước số 42 là số 41. Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Hai mươi, hai chục

Số liền trước số 70 là số 69.

Số liền trước số 100 là số 99.

Số liền trước số 1 là số 0.

b) Số liền sau số 9 là số 10.

Số liền sau số 37 là số 38.

Số liền sau số 62 là số 63.

Số liền sau số 11 là số 12.

Bài 2:

14 + 4 = 18                  29 – 5 = 24                

18 + 1 = 19                  26 – 2 = 24              

17 + 2 = 19                  10 – 5 = 5               

 

5 + 5 = 10               10 – 2 = 8

 38 – 2 = 36               42 + 0 = 42

  34 – 4 = 30               49 – 8 = 41

Bài 3:

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Bài 4:

Số viên bi Hà có tất cả là:

24 + 20 = 44 (viên bi)

Đáp số: 44 viên bi.